လျှောက်ထားမှုပုံစံ

ကျောင်းဝင်ခွင့်အတွက်လျှောက်ထားလိုပါက အောက်ပါအချက်အလက်များလိုအပ်သည်ကို သတိပြုပါ။ လူကြီးမင်းတို့၌ မေးမြန်းလိုသည်များ သို့မဟုတ် အကူအညီများလိုအပ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းဝင်ခွင့် လျှောက်ထားရေးအဖွဲ့မှ ပျော်ရွှင်စွာကူညီပေးနိုင်ရန် အစဉ်အမြဲအသင့်ရှိနေပါသည်။

*ကျောင်းဝင်ခွင့်အတွက် အတည်ပြုချက်မတိုင်မီ မိဘများအနေဖြင့် HCISမိဘ-ကျောင်းသားလက်စွဲစာအုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သော သဘောတူညီချက်စာကိုဖတ်၍ လက်မှတ်ရေးထိုးပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။