ပညာရေး

chek our school programs

group of people sitting on chair

မူလတန်း ( အဓိကအဆင့် ၁ နှင့် ၂ )

Year 2 - Year 6

 HCIS မူလတန်းတွင်ကိန်းဘရစ်ချ်မူလတန်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို Year 1 မှ Year 6 (၅နှစ်မှ၁၁နှစ်အရွယ်များ)အထိ ရည်ညွှန်းသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို အခြေခံသောပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းနှင့် စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်းသင်ယူမှုနည်းလမ်းဖြင့် အဓိကဘာသာရပ် (၁၀) ခုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ဖြစ်သည်။

people sitting on chair inside room

အလယ်တန်းပထမအဆင့် ( အဓိကအဆင့် ၃ )

Year 7 - Year 9

အလယ်တန်းအဆင့်တွင် ကိန်းဘရစ်ချ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိုအင်္ဂလိပ်၊ သင်္ချာနှင့်သိပ္ပံဘာသာရပ်များအပါအဝင် အဓိကဘာသာရပ် ၁၀ ခုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ကျောင်းသားများ၏ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ကိုက်ညီစေရန်ရည်ရွယ် ထည့်သွင်းထားပါသည်။

woman standing in front of children

IGCSE ( အဓိကအဆင့် ၄ )

Year 10 - Year 11

IGCSE အစီအစဉ်ကို ၁၉၈၈ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတကာကိန်းဘရစ်ချ်စာစစ်ဌာန (CAIE) မှ စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီး လူသိများ ကျော်ကြားသည့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၁၆၀ကျော်တွင်ရှိသည့် ကျောင်းပေါင်း ၁၀၀၀၀ကျော်များမှာ IGCSE သင်ရိုးမာတိကာကို အသုံးပြုလျှက်ရှိသည်။ ဤသင်ရိုးသည် အသက် ၁၄နှစ် နှင့် ၁၆နှစ်ရှိ ကျောင်းသူ/သားများအတွက် အသုံးအများဆုံးဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုလည်းဖြစ်သည်။