ကျောင်းလခနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း

ကျောင်းလခများစုံစမ်းရန်အတွက်studentaffairs@hcisedu.com သို့မဟုတ် finance@hcisedu.comသို့ ဆက်သွယ်ပေးပါ။

ငွေပေးသွင်းမှုနှင့်ပြန်အမ်းငွေဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမျာ

** ကျောင်းလခများအားသိရှိရန် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ **

* ကျောင်းတွင်ပထမဆုံးစာရင်းပေးသွင်းသောကျောင်းသားများအတွက် ကျောင်းဝင်ကြေးသတ်မှတ်ထားပြီး ၎င်းသည် တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့်ငွေပေးချေခြင်းဖြစ်သည်။

မိသားစုလျှော့ဈေး

ကျောင်းဝင်ကြေး

  • ပထမကလေးအတွက် ၁၀၀%၊ ဒုတိယကလေးအတွက် ၉၅% နှင့် ကျန်ကလေးများအတွက် ဝင်ကြေး၏၉၀%သာပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျောင်းလခ

  • တစ်မိသားစုထဲမှ ၃ယောက်မြောက်နှင့်၄ယောက်မြောက်ကလေးအတွက် ၁၀%လျှော့ဈေးရယူနိုင်ပါသည်။ (ကလေးများအားလုံး HCIS၌ တစ်ချိန်တည်းတွင် ကျောင်းတက်နေဆဲဖြစ်ရပါမည်။)

မှတ်ပုံတင်ခြင်း

  • မိသားစုနှင့်ကျောင်းအကြား သီးခြားကျောင်းလခပေးသွင်းမှုအစီအစဉ်အတွက် သဘောတူညီထားခြင်းမရှိပါက မှတ်ပုံတင်ကြေးများအားလုံးကို အပြည့်အဝသွင်းပေးရပါမည်။

ကျောင်းလခအပြည့်ပေးသွင်းခြင်းလျှော့ဈေး

ကျောင်းလခများကို တစ်ကြိမ်တည်းအပြည့်ပေးသွင်းသော မိသားစုများအနေဖြင့် ကျောင်းလခ၏၅%လျော့ဈေးကို ခံစားခွင့်ရှိပါသည်။ အခြားသောလျှော့ဈေးအစီအစဉ်များနှင့်

ကြိုတင်ငွေပေးချေခြင်းအစီအစဉ်

မတ်လအတွင်း လာမည့်ပညာသင်နှစ်အတွက် ကျောင်းလခအပြည့်ပေးသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် လစဉ်ငွေပေးသွင်းမှု အစီအစဉ်ကို စတင်ပေးသွင်းပြီးသော မိသားစုများအနေဖြင့် အထူးလျှော့ဈေးရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းဝင်ကြေးနှင့်ပထမဆုံးလစဉ်ငွေပေးချေမှုကို မတ်လ၃၁ရက်မတိုင်မီ ပေးသွင်းမှသာ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

အခြားသောငွေပေးချေမှုအစီအစဉ်မျာ

ပြီးခဲ့သည့်ပညာသင်နှစ်တွင် မတ်လ၃၁ရက်နောက်ပိုင်း စာရင်းပေးသွင်းသောမိသားစုများအတွက် မှတ်ပုံတင်ပြီးသည့်လအပေါ်မူတည်၍ ငွေပေးချေမှုအစီအစဉ်အမျိုးမျိုးကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသိလိုသောသတင်းအချက်အလက်များအတွက် finance@hcisedu.com သို့ ဆက်သွယ်ပေးပါ။