ကျောင်းတွင်းလှုပ်ရှားမှုများ

HCISတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကလေးများ၏ သင်ကြားရေးနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတိုးတက်မှုများကို စိန်ခေါ်သည့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများပါဝင်သော ပညာရေးဆိုင်ရာပွဲများနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပွဲများကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော နိုင်ငံတွင်းနှင့်ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိအခြေအနေများကြောင့် ကျောင်းတွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များပြက္ခဒိန်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်နေပါသည်။ သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အစီအစဉ်ကြေညာချက်များထပ်မံရှိပါက ဤအပိုင်းတွင်ဖြည့်စွက်ဖော်ပြပါမည်။

Event Date:

22.6.2022

Kahtain & National Day

Event Date:

22.6.2022

Halloween

Event Date:

22.6.2022

Sport Day

Event Date:

22.6.2022

Culture Day